top of page

Progênie dos touros CEN Exemplo e CEN Elton, na faz Urunde'y - Chaco Paraguaio.

bottom of page